Triển khai thực hiện Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầy tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Đăng lúc: 07:11:23 04/09/2021 (GMT+7)

Triển khai thực hiện Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầy tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

 

            VCCI Thanh Hóa nhận được công văn số 6116/SKHĐT-TĐ ngày 23/8/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầy tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, một số vấn đề các doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện các dự án theo phương thức PPP chú ý một số vấn đề sau:

-  Các lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP theo quy định tại Điều 2;

-  Sơ đồ, trình tự thực hiện đối với các dự án theo các phụ lục kèm theo;
      -  Các quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (Điều 89 và 90);

-  Các quy định chuyển tiếp tại Điều 91.
     Trên cơ sở các quy định của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ và Đề án đầu tư theo phương thức PPP trên địa bán tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 06/8/2021. VCCI Thanh Hóa thông tin đến các doanh nghiệp quan tâm đến các dự án đầu tư theo phương thức PPP  để nghiên cứu, đề xuất dự án theo đúng quy định.

Link Nghị định số 35/2021/NĐ-CP: Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (thuvienphapluat.vn)
              QĐ 2985.QĐ-UBND ngày 6.8.2021.pdf

Trân trọng!

Từ khóa bài viết:
Quảng bá sản phẩm