THỦ TỤC GIA NHẬP LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THÚC CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua và Thủ tướng Chính Phủ chuẩn y ngày 11 tháng 11 năm 2016 đã qui định tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều có thể trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 Để trở thành hội viên chính thức, tổ chức quan tâm cần gửi đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội hoặc các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Phòng hồ sơ đăng ký gia nhập gồm:

 1.Đơn đăng ký làm hội viên chính thức Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo mẫu của Phòng)

  1. Giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập(bản sao có công chứng)
  2. Đăng ký kinh doanh(bản sao có công chứng)
  3. Mã số thuế doanh nghiệp(bản sao có công chứng). Tài liệu giới thiệu về doanh nghiêp (nếu có).

 Khi nhận được đơn, sẽ xét và thông báo cho tổ chức liên quan về quyết định chấp nhận. Trong vòng một tháng kể từ ngày nhận thông báo, tổ chức phải thực hiện đóng lệ phí gia nhập. Chỉ khi nào tổ chức đóng lệ phí gia nhập mới được coi là hội viên chính thức.

 Theo quyết định của Ban Chấp hành VCCI, lệ phí hiện hành được tính như sau:

Mức lệ phí gia nhập bằng mức hội phí hằng năm, được tính căn cứ vào doanh số của tổ chức trong năm trước theo các mức:

- Doanh số dưới 10 tỷ đồng, đóng 3 triệu/năm

- Doanh số từ 10-50 tỷ, đóng 7 triệu đồng/năm

- Doanh số trên 50 tỷ đồng, đóng 15 triệu/năm

 Mức lệ phí gia nhập và hội phí trên có thể được điều chỉnh bởi quyết định của Ban Chấp hành VCCI trong từng thời gian.

Quảng bá sản phẩm