Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa từ ngày 1-4-2022

Đăng lúc: 09:01:34 22/03/2022 (GMT+7)

Theo Quyết định số 206/QĐ-BTC, ngày 24-2-2022 của Bộ Tài chính, từ ngày 1-4-2022 các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng nhất sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho sản xuất, kinh doanh t heo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thanh Hóa là cơ quan đầu mối triển khai kế hoạch, phối hợp cùng các cấp, các ngành có liên quan để tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong suốt quá trình triển khai áp dụng HĐĐT.

HĐĐT sẽ được sử dụng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ giải pháp phần mềm về hóa đơn và các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu đủ điều kiện được công khai trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

1. Chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC:

Thời gian qua, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động áp dụng HDĐT theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2021 Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đến ngày 15-3-2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có khoảng 70% doanh nghiệp sử dụng HDĐT.

Đây là bước chuyển biến rất tích cực, làm cơ sở, nền tảng để thực hiện HDĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13-6-2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17-9-2021 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC: “Từ ngày Thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 - 6 - 2022, đối với các địa bàn đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai HDĐT theo Quyết định của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Thuế thì cơ sở kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng HDĐT quy định tại Thông tư này theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế.”

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24-2-2022 quy định từ tháng 4-2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai áp dụng HDĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai HDĐT; Cục Thuế đã ban hành Kế hoạch số 1493/CT-CNTT ngày 4-3-2022 triển khai HDĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, NĐ 123/2020/NĐ-CP và TT 78/2021/TT-BTC;

Như vậy kể từ ngày 1-4-2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các tổ chức, cá nhân sẽ chuyển đổi HĐĐT đang áp dụng theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC sang HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC và theo lộ trình của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

2. Những điểm khác biệt giữa áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC và theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC:

- Các doanh nghiệp sử dụng phần mềm và dịch vụ cung cấp giải pháp do các Tổ chức giải pháp HĐĐT đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

- Theo Quy định của Luật Quản lý thuế, sau khi triển khai thực hiện thì tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng HĐĐT chuẩn theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, không sử dụng hóa đơn giấy hoặc HĐĐT khác.

- Toàn bộ dữ liệu HĐĐT được truyền về lưu trữ tại Tổng cục Thuế, ngoài việc lưu trữ tại doanh nghiệp. Các cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu từ Cổng thông tin Tổng cục Thuế về các hóa đơn doanh nghiệp đã phát hành.

- HĐĐT theo quy định của Luật quản lý thuế gồm các loại sau:

+ HĐĐT có mã là loại hóa đơn mà sau khi doanh nghiệp xuất HĐĐT, gửi đến Tổng cục Thuế theo đường điện tử qua tổ chức cung cấp giải pháp, Tổng cục Thuế cấp mã và trả về doanh nghiệp (thời gian khoảng 1-5 phút) thì hóa đơn mới hoàn thành phát hành và được coi là hợp lệ.

+ HĐĐT không có mã theo quy định là loại hóa đơn doanh nghiệp được sử dụng thực hiện lập, gửi đến bên mua, gửi Tổng cục Thuế theo đường điện tử mà không cần cấp mã.

Cơ quan thuế thông báo cụ thể tới doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã theo tiêu chí quy định.

+ HĐĐT cấp theo từng lần phát sinh: dùng cho doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn và các trường hợp được cấp lẻ theo phê duyệt của cơ quan Thuế.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC có quy định về HDĐT trả phí và HDĐT không phải trả phí:

+ HĐĐT cấp cho doanh nghiệp miễn phí là loại hóa đơn mà do Tổng cục Thuế cấp phần mềm, áp dụng cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định.

+ HĐĐT có trả phí cho các nhà cung cấp giải pháp đây là loại phổ biến, áp dụng đối với các đơn vị không thuộc diện miễn phí nêu trên. Ngoài ra, các nội dung về HĐĐT được Quy định chi tiết tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.
3. Các đơn vị tham gia quá trình thực hiện HDĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14,Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC:

3.1 Tổ chức dịch vụ truyền nhận, tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT cần thực hiện:

- Các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT (đơn vị hiện đang cung cấp phần mềm HĐĐT cho doanh nghiệp) sẽ cập nhật, hoàn thiện phần mềm để đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC; các chuẩn kết nối truyền nhận, chuẩn dữ liệu do Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7-10-2021. Các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp nâng cấp và sử dụng phần mềm đạt chuẩn theo quy định.

Hỗ trợ, đảm bảo thuận lợi tối đa cho Quý Doanh nghiệp khi chuyển đổi HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

3.2 Doanh nghiệp, người nộp thuế:

- Đăng ký thông tin sử dụng HDĐT:

Cơ quan thuế sẽ thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng HDĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC. Khi nhận được thông báo thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký thông tin sử dụng HDĐT trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và gửi đến cơ quan thuế (theo đường điện tử) thông qua các tổ chức cung cấp giải pháp HDĐT như việc phát hành hóa đơn.

- Tiếp nhận thông báo chấp nhận thực hiện HDĐT mới:

Trong thời gian 1 ngày làm việc sau khi gửi mẫu đăng ký sử dụng HĐĐT (mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT), doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp nhận (hoặc không chấp nhận) đăng ký sử dụng HDĐT. Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế thì doanh nghiệp bắt đầu thực hiện sử dụng HDĐT mới theo quy định.

Ngay sau khi cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, người nộp thuế ngừng sử dụng HĐĐT đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Trong thời gian chưa nhận được thông báo chấp nhận mà doanh nghiệp cần xuất hóa đơn thì vẫn thực hiện xuất HĐĐT hoặc hóa đơn giấy như trước.

Lập HĐĐT khi có giao dịch cung cấp hàng hóa dịch vụ đúng nội dung và định dạng quy định:

(Trình tự, thủ tục người nộp thuế thực hiện sẽ có tài liệu hướng dẫn kèm theo)

3.3 Cục Thuế Thanh Hóa:

Cục Thuế Thanh Hóa thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT các yêu cầu, quy định về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cũng như trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng.

Sau khi các tổ chức cung cấp giải pháp đã nâng cấp phần mềm, kết nối truyền nhận thành công với Tổng cục Thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo tới từng doanh nghiệp để gửi mẫu đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT theo quy định mới.

Phân nhóm doanh nghiệp, người nộp thuế, phê duyệt đăng ký sử dụng HDĐT có mã/không mã; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp, tổ chức giảm thiểu thay đổi khi áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP,Thông tư 78/2021/TT-BTC.Tiếp tục gửi tài liệu tập huấn, hướng dẫn chi tiết tới từng doanh nghiệp qua email. Giải đáp vướng mắc qua các số điện thoại đường dây nóng đã đăng tải tại website https://thanhoa.tct.vn hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình sử dụng HĐĐT.

Cơ quan thuế sẽ thường xuyên theo dõi đánh giá, giám sát chất lượng triển khai, đảm bảo ổn định tối đa trong quá trình chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP,Thông tư 78/2021/TT-BTC.

4. Phương thức triển khai áp dụng HDĐT tại Thanh Hóa:

Cục Thuế sẽ triển khai lần lượt, đồng bộ theo tập khách hàng của từng tổ chức có chức năng cung cấp giải pháp HDĐT theo quy định; tổ chức cung cấp giải pháp nào chuẩn bị điều kiện hạ tầng, kỹ thuật, đáp ứng kết nối, truyền nhận dữ liệu thành công với Tổng cục Thuế thì các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm, giải pháp HDĐT của tổ chức đó được chuyển đổi sang sử dụng HDĐT mới theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Giai đoạn chuyển tiếp, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng phần mềm HĐĐT đang dùng, xuất hóa đơn cho hoạt động kinh doanh bình thường cho đến khi Cục Thuế Thanh Hóa có thông báo chuyển sang sử dụng HDĐT theo quy định mới thì thực hiện đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn và gửi đến cơ quan thuế thông qua các tổ chức cung cấp giải pháp HDĐT. Sau khi nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan thuế thì doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn theo quy định.

Mọi đề xuất, kiến nghị, góp ý của doanh nghiệp về áp dụng HĐĐT tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phản hồi qua email hoadondientu.tho@gdt.gov.vn hoặc số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai HĐĐT (được công bố trên Website Cục Thuế Thanh Hóa https://thanhoa.tct.vn)