Một số lưu ý về chính sách thuế khi chuẩn bị kết thúc năm 2023

Đăng lúc: 07:47:29 21/12/2023 (GMT+7)

Cục Thuế Thanh Hóa lưu ý một số nội dung để các doanh nghiệp , tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

1. Về thời hạn gia hạn nộp thuế năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP

          * Gia hạn nộp thuế GTGT (không gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu)

          - Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5/2023; tháng 6/2023; tháng 7/2023; tháng 8/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

          - Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

          * Đối với thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh:

          Thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2023.

     * Thuế TNDN:

          Thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 1 năm 2023  đối với  doanh nghiệp, tổ chức thuộc NNT được gia hạn chậm nhất là ngày 31/7/2023.

          Thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 2, quý 3 năm 2023 đối với  doanh nghiệp, tổ chức thuộc NNT được gia hạn chậm nhất là ngày 30/10/2023.

          Đề nghị các đơn vị chưa nộp thuế TNDN tạm tính quý 1,2,3 năm 2023 thực hiện nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định.

      2. Về đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2023

          - Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để xin giảm trừ gia cảnh được thực hiện theo Thông tư 79/2022/TT-BTC (sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

          - Đối với trường hợp các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định không phải là cha, mẹ, vợ chồng, con cái chậm nhất là ngày 31/12/2023.

3. Về giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%

          Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm thuế suất GTGT xuống 8% (trừ một số nhóm hàng hóa quy định tại phụ lục I, II, III  nghị định 44/2023/NĐ-CP) có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

4. Về hóa đơn điện tử:

          Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC: “Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

- ...

- Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;

...”.

          Như vậy khi chuyển sang năm 2024 sẽ chuyển dải ký hiệu mới, không dùng lại ký hiệu của năm 2023, các hóa đơn có ngày lập bắt đầu từ 01/01/2024 sử dụng ký hiệu năm lập hóa đơn là 24 và có số hóa đơn được bắt đầu từ 1 hoặc 00000001.

          Cục Thuế Thanh Hóa lưu ý một số nội dung để các doanh nghiệp , tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

          Trân trọng./. 
Quảng bá sản phẩm